Een planschadevergoeding is een vergoeding voor de schade die u lijdt door verandering van bepaalde planologische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan, waardoor een gebouw naast of vlakbij uw perceel kan worden gebouwd.

De schade die u door de planologische maatregel lijdt, kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade).

Het kan gaan om schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van uw perceel (indirecte planschade) of om schade als gevolg van een planologische wijziging op uw perceel (directe planschade). Deze planologische wijziging dient een verslechtering te zijn ten opzichte van het oude regime. Planschade komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld door:

aanleg van wegen;

aanleg van nieuwe bedrijventerreinen;

uitbreidingslocaties voor woningbouw;

of als gevolg van een beperking van bouwmogelijkheden op uw perceel.


Daarnaast moet er nog aan een aantal andere voorwaarden zijn voldaan, zoals:
het niet-voorzienbaar zijn van de schade ten tijde van de aankoop van uw onroerende zaak;
de schade is niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins reeds vergoed.